• Pegaz1
 • 1

tel.  (+48) 75 7619264

 

 

 1. Regulamin korzystania z Sali Fitness służy zachowaniu bezpieczeństwa, komfortu wypoczynku Gości oraz porządku i czystości w obiekcie.
 2. Wszystkie osoby korzystające z oferty Fitness zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz wszystkich instrukcji obowiązujących w obiekcie.
 3. Klientem Sali Fitness może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać Klientem za zgodą swoich opiekunów prawnych.
 4. Opiekun osoby niepełnoletniej i małoletniej korzystającej z usług Sali Fitness zobowiązany jest złożyć w recepcji pisemne oświadczenie, że bierze za nią całą odpowiedzialność.
 5. Osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku życia może przebywać na terenie tylko w obecności swojego opiekuna prawnego.
 6. Osoby przebywające na terenie Fitness naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosujące się do postanowień Regulaminu, instrukcji i urządzeń Fitness mogą zostać usunięte z Sali Fitness.
 7. Sala Fitness czynna jest w godzinach i dniach określonych w Recepcji.
 8. Sala Fitness jest dostępna dla Gości pensjonatu Pegaz.
 9. Na Sali Fitness obowiązuje bezwzględny zakaz:
  – palenia tytoniu,
  – wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.,
  – przebywania zwierząt,
  – wnoszenia jedzenia lub napojów oraz spożywania posiłków
  – niszczenia wyposażenia.
 10.  Z Sali Fitness nie mogą korzystać osoby: pod wpływem alkoholu, z ostrymi chorobami skóry, otwartymi ranami, z oznakami częstych infekcji na kończynach górnych, z brakiem higieny osobistej, z widocznymi trudnościami w oddychaniu, z zaburzeniami równowagi, o agresywnym zachowaniu.
 11.  Wszelkie znalezione przedmioty prosimy przekazać pracownikom pensjonatu Pegaz.
 12.  Pensjonat Pegaz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Obiektu.
 13.  Klient korzysta z usług Strefy Fitness na własną odpowiedzialność i ryzyko. Pensjonat Pegaz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie Sali Fitness, a wynikające ze złego stanu zdrowia Klienta.
 14.  Klienci korzystający z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
 15.  Ćwiczący powinien używać sprzętu zgodnie z instrukcją personelu i informacjami umieszczonymi przy poszczególnych stanowiskach.
 16.  W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń należy nosić zamienne, sportowe obuwie z amortyzowaną, grubą i czystą podeszwą, oraz strój sportowy. Osoby bez zmienionego obuwia będą wypraszane z sali.
 17.  Klient ma obowiązek posiadać ze sobą osobisty ręcznik, w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni lub matach.
 18.  W przypadku zauważenia usterki sprzętu Ćwiczący powinien zgłosić niezwłocznie fakt obsłudze lub pracownikowi Recepcji.
 19.  Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 20.  Po zakończonym ćwiczeniu prosimy odłożyć sprzęt na miejsce.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2019

 

LOKALIZACJA

Idealna lokalizacja 

Czytaj więcej...

 

KONTO/FAKTURY

KONTO/FAKTURY

Pensjonat Pegaz

Czytaj więcej...

REZERWACJA

Dokonanie rezerwacji ...

Czytaj więcej...

 

KONTAKT

Pensjonat Pegaz 

Czytaj więcej...